REGLEMENT VOOR HET OPRICHTEN VAN EEN E.H.B.O.-HULPPOST

 1. De v.z.w. De Wase Hulpdienst beperkt zich tot het verlenen van medische bijstand.
 2. De inrichter dient een geschikt lokaal ter beschikking te stellen, dit om de nodige eerste zorgen te kunnen verstrekken.
 3. Dit lokaal dient aan de volgende voorwaarden te voldoen:
  1. Minumen 12 m² groot hygiënisch proper te zijn.
  2. Voorzien te zijn van minimum twee tafels (180 cm X 80 cm)  en vier stoelen.
  3. Volledig afgezonderd te zijn van de andere accommodaties, zodat de privacy van de slachtoffers ten alle tijde wordt verzekerd.
  4. Voldoende verlicht en verlucht te zijn.
  5. Het is wenselijk dat hier ook een lavabo en stromend water aanwezig is.
 4. Een afgebakende ruimte dient ter beschikking te zijn, teneinde het opstellen van ziekenwagens en eventueel tenten mogelijk te maken.
 5. De toegang- en uitvalweg voor de ziekenwagens dient door de inrichter ten alle tijde vrij te worden gehouden.
 6. De inrichter verbindt er zich toe om per aanwezige helper te voorzien in 1 frisse of warme consummatie per 1 uur aanwezigheid, deze consumptiebonnen dienen voor de aanvang van het evenement te worden overhandigd aan de verantwoordelijke van de EHBO-hulppost.
 7. Indien onze mensen over de klok van 12h00 aanwezig dienen zijn, dient de inrichter een degelijk middagmaal per helper te voorzien.
 8. Indien onze mensen over de klok van 18h00 aanwezig dienen zijn, dient de inrichter een degelijk avondmaal per helper te voorzien.
 9. Indien aan  een of meerder van voorgaande regels niet word voldaan zal de v.z.w. De Wase Hulpdienst v.z.w. het niet nalaten om deze kosten door te rekenen aan de inrichter.
 10. De v.z.w. De Wase Hulpdienst heeft het recht om één extra hulpverlener in te zetten ten behoeve van de opleiding.
 11. De v.z.w. De Wase Hulpdienst heeft het monopolie op de EHBO-voorzieningen op de manifestatie.
 12. Wenst de inrichter beroep te doen op andere bijkomende hulpdiensten, dan zal dit gebeuren in samenspraak met De Wase Hulpdienst vzw.
 13. Wil de inrichter beroep doen op een arts, verpleegkundigen en /of ander medisch of paramedisch personeel, dan gebeurt dit ook in samenspraak met De Wase Hulpdienst v.z.w..
 14. De v.z.w. De Wase Hulpdienst kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor personeel dat beroepsmatig optreedt en hiervoor honorarium kan eisen.
 15. Schade toegebracht aan de v.z.w. De Wase Hulpdienst valt onder de verantwoordelijkheid van de organisator.
 16. Indien het nodig blijkt een slachtoffer naar een ziekenhuis te vervoeren, wordt het gewone ziekenwagentarief aangerekend.
 17. De rekening wordt in dat geval rechtstreeks naar het slachtoffer gestuurd.
 18. Vergoedingen als de activiteit(en) niet doorgaan :
  1. Bij verwittiging minder dan 24 uur op voorhand wordt er 25% van het overeengekomen bedrag aangerekend, met  een minimum van € 25.00.
  2. Indien onze mensen ter plaatse komen zal het volledig bedrag aangerekend worden.
 19. Indien de rekening niet na 30 dagen factuurdatum betaald is. Zien wij ons genoodzaakt om maandelijks een herinnering te sturen. Per herinnering die verstuurd moet worden, zal er €15.00  administratiekosten aangerekend worden.
 20. Indien de overeenkomst spreekt van betaling BIJ ONDERTEKENEN OVEREENKOMST, zal de rekening meteen met de overeenkomst worden opgestuurd. Pas als deze rekening is betaald en de overeenkomst terug in ons bezit is, zal deze door ons secretariaat worden ondertekend voor geldige overeenkomst en u terug worden bezorgd.
 21. Door de Covid 19 pandemie zijn de maatregelingen hieromtrent ook van toepassing.

Login